Realizacja podstawowego materiału szkolnego, dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego i lekcje języka angielskiego, a przy tym rozwijanie pasji do siatkówki! To właśnie będzie wyróżniać kolejne klasy sportowo – językowe pod patronatem Mariusza Wlazłego, które we wrześniu powstaną w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie.

W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną klasy IV i VI z innowacją pedagogiczną. Będą one realizować program szkolenia sportowego i językowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. Ponadto klasy zrealizują 4 godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i 5 godzin ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu siatkówki oraz 3 godziny podstawy programowej z języka angielskiego i 2 godziny konwersacji językowych. Zainteresowane dzieci i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Regulamin rekrutacji do klas IV S i VI S w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie

O przyjęcie do klasy może ubiegać się kandydat, który:
1. Ma dobre wyniki w nauce oraz minimum dobre zachowanie.
2. Posiada bardzo dobry stan zdrowia.
3. Uzyska najwyższą liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych testów sprawnościowych i języka angielskiego.
4. Przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w testach sprawnościowych i językowych.
5. Złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły:
- wniosek o przyjęcie do klasy do pobrania na stronie www.szpnr1.home.pl (w zakładce rekrutacja do klas sportowo-językowych lub w sekretariacie szkoły) TUTAJ
- oryginał świadectwa ukończenia klasy III (do klasy IVs) albo klasy V (do klasy VIs) szkoły podstawowej należy dostarczyć do dnia 26.06.2019r.
- pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
- oświadczenie rodzica o stanie zdrowia oraz o przetwarzaniu danych osobowych
- opinię wychowawcy o uczniu (zachowanie, oceny, osiągnięcia w sporcie) – dotyczy uczniów spoza SP1 Bełchatów.

Terminy rekrutacji

Składanie wniosków oraz dokumentów o przyjęcie do klas sportowo-językowych: do 30.04.2019r. w sekretariacie szkoły.

Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej i z j. angielskiego: termin będzie podany drogą mailową i dostępny na stronie szkoły po napłynięciu wniosków.

Przebieg egzaminu

Test z języka angielskiego w wyznaczonych salach lekcyjnych SP nr 1.

Po zakończeniu testów z języka angielskiego kandydaci będą wykonywać test sprawności fizycznej w hali Energia.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów nastąpi w ciągu 7 dni od egzaminu drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może wyznaczyć nowy termin sprawdzianu. Rekrutację do klasy sportowo - językowej można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) po spełnieniu opisanych wymagań. Komisja zastrzega sobie prawo do wytypowania ucznia, który będzie wykazywał ponadprzeciętne umiejętności sprawnościowe.

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
2. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej jest:
- prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego
- kwalifikowanie kandydatów
- sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego
- ustalenie listy przyjętych

Opis prób testu sprawności fizycznej

Test sprawnościowy składa się z następujących prób:
1. Rzut piłką lekarską oburącz przodem zza głowy.
2. Skok w dal z miejsca z odbicia obunóż.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m.

Test z języka angielskiego składa się z zadań zamkniętych, za które uczeń otrzyma po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Liczba zdobytych punktów zostanie przeliczona na procenty według obowiązującego progu procentowego.

Po przeprowadzeniu testu z języka angielskiego oraz testu sprawności fizycznej, punkty zostaną podliczone i przedstawione do wiadomości zainteresowanych.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie.

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.